ایرانیان هوادار صلح و عدالت اجتماعی

صوتی - شنیداری

 

 

گفتگوی رادیو ندا با دکتر سیروس بینا در مورد تحریم ها (بخش اول)